Apakah arti akhlak mahmudah dan mazmumah?

Apakah arti akhlak mahmudah dan mazmumah?

Jawaban:

arti akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji sedangkan arti dari akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Akhlak merupakan buah dari iman, bila iman baik, maka amal akan baik, dan hasilnya dalah baiknya akhlak seorang muslim.

Pembahasan

akhlak mahmudah atau akhakul karimah adalah akhlah terpuji, yaitu akhlak yang baik yang ada dalam diri manusia. manusai fitrahnya adalah makhluk yang baik, namun dalam perjalanannya perkembangannya maka manusia mulai terpengaruh oleh sekitarnyadan muncul akhlak buruk dalam dirinya. namun atas ijin ALLAH maka manusia mampu mengamalkan akhlak mahmudah ini. Bukti bahwa akhak mahmudah adalah fitrah manusai adalah normalnya kita akan merasakan kesenangan atau ketenangan dalam diri bila melakukan suatu kebaikan.

 

Yang termasuk dalam sifat terpuji adalah :

1. Amanah ( dapat dipercaya )

2.  Shidiq ( benar / jujur )

3. Pemaaf / mudah memaafkan

4. Tolong – menolong

5. Kerja keras

6. Syajaah ( berani )

7. Adil

8. silaturahmi

Akhak mazmumah artinya adlah akhlak yang tercela. Yaitu segala bentuk perbuatan manusia , baik  keyakinan, ucapan dan perbuatan yang dapat mendatangkan kemudhorotan bagi diri sendiri dan orang lain dan dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa, digolongkan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah berasal dari setan dan hawa nafsu manusia. maka disampaikan orang yang buruk akhlaknya dalah bila orang lain takut akan perbuatan lisan dan tangannya.

Yang termasuk akhlak tercela adalah :

1. Dzolim dan suka menganiaya

2. Suka berkelahi dan bersengketa

3. Suka mencuri

4. Pembunuh

5. Tajasussus atau suka mencari kesalahan orang lain

6. Pendusta

7. Ghibah dan fitnah

8. Naminah atau adu domba

9. Khianat

10. Pemarah

11. Sombong

12. Pendendam

13. Riya

14. Iri dengki

15. Kufur dan syirik, dan sifat-sifat buruk lainnya