1. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ¡alat Jumat dan meninggalkan

1. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ¡alat Jumat dan meninggalkan
A. jual beli
B. perbuatan keji dan munkar
C. pekerjaan
D. sekolah
2. Dalil yang menunjukkan bahwa ¡alat jum’ah itu wajib adalah
A. surah al-Jumu’ah/62 :6.
B. surah al-Jumu’ah/62 :7.
C. surah al-Jumu’ah/62 :8.
D. surah al-Jumu’ah/62 :9.
3. Orang yang menyampaikan khotbah Jum’ah adalah
A. mubalig
B. dai kecil
C. ustad
D. khatib
4. Farhan sedang melakukan perjalanan jauh. Ia diberi keringanan untuk tidak ¡alat Jumat tetapi
ia wajib
A. ¡alat Zuhur
B. ¡alat jamak
C. meng-qa«± ¡alat
D. membayar fidyah
122 Kelas VII SMP/MTs 5. Jika kita bicara ketika khatib sedang berkhotbah, ¡alat Jumat yang kita lakukan akan
A. kurang sempurna
B. sia-sia
C. sah
D. mendapat dosa
6. Perhatikan hal-hal berikut ini:
1. Islam
2. balig (dewasa)
3. mendengarkan khotbah
4. laki-laki
Syarat sah untuk melaksanakan ¡alat Jumat adalah
A. 1, 2, dan 3.
B. 1, 2, dan 4.
C. 2, 3, dan 4.
D. 1, 3, dan 4.
7. Perhatikan peryataan berikut ini.
1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah
2. Mengucapkan dua kalimat syahadat
3. Membaca ayat al-Qur’an pada salah satu dua khotbah
4. Di waktu Zuhur dan setelah dua khotbah.
Yang merupakan rukun khotbah adalah
A. 1, 2, dan 3.
B. 1, 2 dan 4.
C. 2, 3 dan 4.
D. 1, 3 dan 4.
8. Tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan ¡alat Jumat adalah
A. rumah sakit.
B. masjid.
C. jalan raya.
D. ruangan khusus.
9. Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi-wangian merupakan
A. sunah ¡alat Jumat.
B. syarat sah ¡alat Jumat.
C. syarat wajib ¡alat Jumat.
D. syarat khotbah Jumat.
10. Halangan yang membolehkan kita tidak melaksanakan ¡alat Jumat adalah
A. masjidnya jauh.
B. angin kencang hujan deras.
C. terlalu sibuk dengan pekerjaannya.
D. cuaca sangat panas sekali.
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 123
III. Uraian
Jawablah soal berikut ini sesuai dengan pernyataan!
1. Apa yang kamu ketahui tentang ¡alat Jumat?
2. Mengapa laki-laki diwajibkan ¡alat Jumat?
3. Siapakah yang boleh jadi khatib?
4. Sebutkan syarat-syarat ¡alat Jumat!
5. Jelaskan tata cara ¡alat Jumat!
6. Sebutkan orang-orang yang membolehkan untuk tidak ¡alat Jumat!
7. Sebutkan sunat-sunat ¡alat Jumat!
8. Apa yang harus dilakukan apabila tidak melaksanakan ¡alat Jumat karena berhalangan?
9. Sebutkan larangan saat khatib sedang berkhotbah!
10. Jelaskan hikmah ¡alat Jumat!

 

Jawaban: 

1.    Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan shalat Jumat dan meninggalkan (A) Jual Beli.
Alasan : Qs. Al Jumu’ah ayat 9 “Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.”

2.    Dalil yang menunjukkan bahwa shalat jum’ah itu wajib adalah (D) Surah Al-Jumu’ah/62 :9.
Alasan :
a. Surah al-Jumu’ah/62 :6, artinya Katakanlah: “Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar”.
b. Surah al-Jumu’ah/62 :7, artinya Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim.
c. Surah al-Jumu’ah/62 :8, artinya Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

3.    Orang yang menyampaikan khotbah Jum’ah adalah (D) Khatib

4.    Farhan sedang melakukan perjalanan jauh. Ia diberi keringanan untuk tidak shalat Jumat tetapi ia wajib (A) Shalat Dzuhur

5.    Jika kita bicara ketika khatib sedang berkhotbah, shalat Jumat yang kita lakukan akan (B) Sia-sia
Alasan : Sebab berbicara ketika khatib sedang berkhotbah merupakan salah satu amalan yang dilarang.

6.    Perhatikan hal-hal berikut ini:

1. Islam

2. balig (dewasa)

3. mendengarkan khotbah

4. laki-laki

Syarat sah untuk melaksanakan shalat Jumat adalah (B) . 1, 2, dan 4.

7.    Perhatikan peryataan berikut ini.

1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah

2. Mengucapkan dua kalimat syahadat

3. Membaca ayat al-Qur’an pada salah satu dua khotbah

4. Di waktu Zuhur dan setelah dua khotbah.

Yang merupakan rukun khotbah adalah (A) 1, 2, dan 3.

8.    Tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan shalat Jumat adalah (B) Masjid

9.    Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi-wangian merupakan (A.) sunah shalat Jumat.

10. Halangan yang membolehkan kita tidak melaksanakan shalat Jumat adalah (B) Angin Kencang hujan deras

 

Uraian

1.    Apa yang kamu ketahui tentang shalat Jumat?
Jawab : Shalat Jumat merupakan shalat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap hari jumat setelah memasuki waktu dzuhur dan setelah khutbah serta hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah baligh. Shalat Jumat yang dilakukan secara sempurna, maka shalatnya sudah menutupi shalat dzuhur dan tidak perlu melakukannya lagi selepas shalat jumat.

2.    Mengapa laki-laki diwajibkan shalat Jumat?
Jawab : Laki-laki yang diwajibkan shalat jumat terutama ia yang sudah baligh. Shalat jumat diwajibkan karena keutamaanya yang sangat besar, bahkan karena keutamaanya, orang yang 3x meninggalkan shalat jumat tanpa udzur dan tanpa sebab (yang syar’i) dianggap sama saja telah keluar dari agama Islam.
Alasan mengapa shalat jumat juga diwajibkan, karena merupakan perintah Allah SWT yang telah tertuang di dalam Qs. Al Jumu’ah ayat 9.

 

3.    Siapakah yang boleh jadi khatib?
Jawab : Yang boleh menjadi khatib ialah orang yang harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini, diantaranya ia harus laki-laki, baligh, memiliki pengetahuan yang luas tentang agama, suci dari hadast dan najis, menutup aurat, bersemangat, orang yang bisa membedakan antara sunnah dan rukun khutbah.